Algemene voorwaarden

DEFINITIES

OZ-IT : Het bedrijf handelend onder deze naam, zoals geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Utrecht onder nummer 65046013.

De Cliënt :  iedere natuurlijke of rechtspersoon, zowel  bedrijven, stichtingen en instellingen óf haar vertegenwoordigers, die een “Product” of “Dienst” van OZ-IT aanvaardt, inclusief offertes, facturen en creditnota’s zoals uitgegeven door OZ-IT, of wiens opdracht voor “Producten” of “Diensten” door OZ-IT werd aanvaard. 

Debiteur : iedere natuurlijke of rechtspersoon, zowel bedrijven, stichtingen en instellingen óf haar vertegenwoordigers,  die een “Product” of “Dienst” aan OZ-IT in opdracht geeft en hiervoor een geldelijke vergoeding verschuldigd is zoals gespecificeerd volgens de hem of haar door OZ-IT toegezonden factuur.

Producten :  zowel producten die OZ-IT verhandelt  of assembleert, zowel hardware-matig als software-matig, als deze die door derden aan OZ-IT worden geleverd met het oog op doorlevering aan de cliënt.

Diensten : zowel service, reparatie en handelingen welke OZ-IT zelf in opdracht van de cliënt levert en verricht, als deze die in opdracht van en / of overleg met de cliënt door OZ-IT van derde partijen worden betrokken ten behoeve van het vervullen van de opdracht van de cliënt.

Circulair : batterij minimaal 85% en nooit kapot geweest.

De telefoon wordt geleverd met de in offerte opgenomen of mondeling overeengekomen accessoires. Standaard met 12 maanden garantie.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij OZ-IT goederen en/ of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen OZ-IT en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Prijs en betaling

2.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Alle facturen zullen door Cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

2.3. Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

2.4. Alle genoemde prijzen vermeldt in aanbiedingen, op facturen, credit facturen en in de webwinkel zijn onder voorbehoud van tikfouten. OZ-IT kan in dergelijke gevallen niet gehouden worden te leveren voor de foutieve prijs. OZ-IT zal cliënt tijdig van de fout op de hoogte stellen en de juiste prijs vermelden, waarna cliënt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

3. Vertrouwelijke informatie

3.1. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

3.2. OZ-IT is niet verantwoordelijk voor het verlies van data en of gegevens op apparatuur, welke ter reparatie zijn aangeboden

4. Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1. Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van OZ-IT, totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan OZ-IT zijn voldaan.

4.2. Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

6.2. Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van OZ-IT of diens licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/ of andere materialen behoeven te gebruiken.

6.3. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of anderen rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

6.4. Het is OZ-IT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien OZ-IT door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal OZ-IT op verzoek van Cliënt een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking stellen.

6.5. Behoudens het geval dat OZ-IT een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking stelt, heeft Cliënt het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

6.6. Indien Cliënt programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Cliënt het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door OZ-IT ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Cliënt OZ-IT schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. OZ-IT zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Cliënt de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Cliënt eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/ of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

6.7. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door OZ-IT schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan OZ-IT te maken.

6.8. OZ-IT zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door OZ-IT zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt OZ-IT onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan OZ-IT . Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan OZ-IT verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door OZ-IT zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van OZ-IT een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal OZ-IT het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van OZ-IT wegens schending van rechten van

intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van OZ-IT voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/ of materialen in een niet door OZ-IT gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door OZ-IT geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/ of materialen is ontwikkeld of bestemd.

6.9. Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan OZ-IT van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal OZ-IT vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Medewerking door Cliënt

7.1. Cliënt zal OZ-IT steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

7.2. Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, goederen en van de door OZ-IT te verlenen diensten.

8. Leveringstermijnen

Alle door OZ-IT genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan OZ-IT bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde

 (leverings-)termijn brengt OZ-IT niet in verzuim. OZ-IT is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen OZ-IT en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. Beëindiging

9.1. OZ-IT kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. OZ-IT zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.4. Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij OZ-IT ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die OZ-IT vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van OZ-IT; vrijwaring; garantie

10.1. OZ-IT aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.

10.2. De totale aansprakelijkheid van OZ-IT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen ( excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 1.000.000 (één miljoen Euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van OZ-IT aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;

b. de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat OZ-IT op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.3. De totale aansprakelijkheid van OZ-IT voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000 (twee en een half miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.5. Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op OZ-IT geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd

10.6. De aansprakelijkheid van OZ-IT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt OZ-IT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en OZ-IT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OZ-IT in staat is adequaat te reageren.

10.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OZ-IT meldt.

10.8. Cliënt vrijwaart OZ-IT voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door OZ-IT geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

10.9. Voor alle geleverde artikelen geldt dat valschade, stootschade, waterschade en schade door overspanning zijn uitgesloten van garantie alsmede schade na reparatie door derden.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. De overeenkomsten tussen OZ-IT en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

11.2. De geschillen welke tussen OZ-IT en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door OZ-IT met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

12. Uitvoering van de werkzaamheden

12.1. OZ-IT zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

12.2. Alle door OZ-IT te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door OZ-IT te stellen voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Cliënt de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar OZ-IT de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van Cliënt, ook indien dit door OZ-IT wordt uitgevoerd of verzorgd.

12.3. Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan OZ-IT ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan OZ-IT verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van OZ-IT.

12.4. Alle door OZ-IT bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van OZ-IT, ook indien Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door OZ-IT. OZ-IT kan de van Cliënt ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Cliënt alle aan OZ-IT verschuldigde bedragen betaald heeft.

12.5. OZ-IT kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal OZ-IT Cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze

verandering voor rekening van Cliënt. In zodanig geval kan Cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of OZ-IT de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

12.6. OZ-IT zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Desverzocht zal OZ-IT tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Cliënt.

13. Retourzendingen

13.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is OZ-IT niet verplicht retourzendingen van Cliënt te accepteren.

13.2. In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door OZ-IT van de door Cliënt opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Cliënt totdat zij door OZ-IT zijn gecrediteerd.

13.3. OZ-IT behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van € 50,- (vijftig Euro).